NASLOVNA                  
O B A V I J E S T I

ZBOR RUKOMETNIH SUDACA RIJEKA
ŽUPANIJA PRIMORSKO GORANSKA
RIJEKA , VERDIJEVA 11/2

Z A P I S N I K


Sa zasjedanja Izborna Skupština ZRSR koja je održana u četvrtak 4.prosinca 2008. godine u prostorijama Riječkog sportskog saveza, Verdijeva 11/3 Rijeka, sa početkom u 18.00 sati

Ukupan broj članova Skupštine : 53
Nazočni na sjednici Skupštine : 34
Nije nazočno na sjednici Skupštine: 19

 

DNEVNI RED :

1. Otvaranje Skupštine ZRSR

2. Izbor radnih tijela Skupštine
a) radnog predsjedništva
b) verifikacijskog povjerenstva
c) zapisničara
d) ovjerovitelja zapisnika

3. Izvješće predsjednika Zbora o radu ZRSR za period 2004.-2008. godine

4. Izvješće rizničara Zbora o financijskom poslovanju za 2077. godinu

5. Izvješće Nadzornog Odbora za 2007. godinu

6. Rasprava po izvješćima predsjednika Zbora, rizničara i predsjenika Nadzornog Odbora

7. Razriješenje i izbor predsjednika zbora, tajnika zbora, članova Izvršnog odbora, članova Nadzornog odbora i članova Stegovnog povjerenstva

8. Različito

 

AD 1

Predsjednik Zbora gospodin Veljko Karabaić otvorio je i pozdravio sve nazočne na zasjedanju Izborne Skupštine.

AD 2

Predsjednik Zbora gospodin Karabaić za nesmetan rad Izborne Skupštine predložio je radno predsjedništvo, verifikacijsko povjerenstvo, ovjerovitelje zapisnika i zapisničara.

a) U radno predsjedništvo, jednoglasno su izabrani gospoda: Žarko Burić, Dario Rupčić i Milan Karas.

b) U verifikacijsko povjerenstvo jednoglasno su izabrani gospoda: Boris Kirinčić,
Tomislav Abramović i Igor Prpić.

c) Za zapisničara na zasjedanju Izborne Skupštine jednoglasno je izabran gospodin Darko Tomović.

d) Za ovjerovitelje zapisnika sa zasjedanja Izborne Skupštine jednoglasno su izabrani
gospoda Milan Blagovčanin i Goran Turkalj.

Verfikacijsko povjerenstvo je nakon kratkog sastanka i analize prisutnih članova izvjestilo Izbornu Skupštinu da Zbor rukometnih sudaca Rijeka odnosno Skupština ima ukupno 53 (pedeset i tri ) člana. Broj članova određen je prema evidenciji o uplaćenoj članarini za 2008. godinu.
Na zasjedanju Skupštine nazočno je 34 člana. Sve odluke koje Izborna Skupština donese su pravovaljane.


AD 3

Predsjednik Zbora gospodin Veljko Karabaić podnio je detaljno izvješće o radu Zbora rukometnih sudaca Rijeka u razdoblju 2004.- 2008.
(Izvješće predsjednika Zbora u privitku ovog zapisnika )

AD 4

Rizničar Zbora gospodin Boris Kirinčić podnio je financijsko izvješće za 2007. godinu.
( Financijsko izvješće u privitku je ovog zapisnika )

AD 5

U ime Nadzornog odbora izvješće o radu Zbora podnio je član Nadzornog odbora gospodin Dario Rupčić.
( Izvješće NO u privitku je ovog zapisnika )


AD 6

Rasprave po izvješćima predsjednika Zbora, rizničara i predsjednika Nadzornog odbora .
Za diskusiju se javio gospodin Hrvoje Janović koji je imao primjedbu na broj novih mladih sudaca.


AD 7

Predsjedavajući izborne skupštine gospodin Žarko Burić predložio je da se da razrješnica dosadašnjem Predsjedniku zbora, Nadzornom odboru, Izvršnom odboru, Tajniku i
Stegovnom povjerenstvu.
Javnim glasovanjem prisutni članovi dali su razrješnicu Predsjednika zbora, Nadzornom odboru, Izvršnom odboru, Tajniku i Stegovnom povjerenstvu jednoglasno.


AD 8

Gospodin Darko Tomović za novog predsjednika Zbora predložio je gospodina
Veljka Karabaića.
Drugih prijedloga nije bilo.
Javnim glasovanjem prisutni članovi su glasovali o prijedlogu gospodina Draka Tomovića.
Za novog predsjednika Zbora rukometnih sudaca Rijeka izabran je gospodin Veljko Karabaić sa 34 glasa. Jednoglasno.


AD 9

Predsjednik Veljko Karabaić predložio je Izvršni odbor u sastavu :
Darko Tomović, Tomislav Matić, Pravdan Pešutić, Tomislav Abramović, Nikša Kalčić.
Predsjednik Zbora i tajnik Zbora po funkciji su članovi Izvršnog odbora.

Izvršni odbor u sastavu: Veljko Karabaić, Darko Tomović, Tomislav Matić, Pravdan Pešutić,
Tomislav Abramović, Nikša Kalčić i Žarko Burić je izabran sa 33 (trideset i tri ) glasa, 1(jedan ) glas bio je protiv.


AD 10

Izvršni Odbor je predložio Nadzorni odbor u sastavu : Dario Rupčić, Irena Pahor, Igor Prpić Nadzorni odbor u sastavu : Dario Rupčić, Irena Pahor, Igor Prpić jednoglasno je izabran.


AD 11


Gospodin Veljko Karabaić predložio je za Tajnika zbora gospodina Žarka Burića.
Gospodin Žarko Burić jednoglasno je izabaran za Tajnika zbora.


AD 12

Izvršni Odbor je predložio Stegovno povjerenstvo u sastavu : Marko Maslić, Sanja Trbović,
Darko Cerniar.
Stegovno povjerenstvo u sastavu: Marko Maslić, Sanja Trbović, Darko Cerniar je izabarno sa 33 (trideset i tri ) glasa, 1(jedan ) glas bio je protiv.


AD 13

Različito

Predsjednik Zbora je izvjestio Skupštinu da je Izvršni odbor imenovao Strukovno povjerenstvo u sastavu: Darko Tomović predsjednik, Boris Kirinčić tajnik povjerenstva , Hrvoje Janović član, Milan Blagovčanin član, Dubravko Konjuh član.

Također je izvjestio da je Izvršni odbor imenovao rizničara gospodina Borisa Kirinčića_.


U Rijeci, 4. prosinca 2008. godine


Zapisničar
Darko Tomović
Ovjerovitelji zapisnika

 

Sa poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Veljko Karabaić